Menu

ای نیازهای من

روزی از روزهای زندگی به زندگی خود خواهم خندید.درون من پر از احساس است که آنها را خواهم شناخت.به آنها خواهم نگریست و خواهم خندید.اگر روزی دوباره این دفتر را باز کنم خواهم خندید.روزی که بغضم بترکد به شماها خواهم خندید

نیازهای منو تو خنده دار است

ای نیازهای من

به دنبالتان هستم و شماها را در آغوش میگیرم.چه روزها و شبهایی که با شما سپری کردم.چه حالی داشتم وقتی میخندیدم و میگریستم.شماها به من آموختید که که هستم

ای نیازهای من

شما را در آغوش میگیرم و با شما میخندم و میگریم

از چه بنالم؟

از چه بخندم؟

شماها من هستید و من شما

Comments

fourteen + 12 =

error: Content is protected !!