خواب

 شب سرآغاز آن شده بود

صدای کو کوی بال زدن کبوترها و دختری کنار حوض در بستر نیلوفرهای آبی

بی آلایش

نگاهش غرور آسمان ارغوانی

لباسش شعشعه های زمردین بهاری

گیسوانش بافته شده به شکل گلهای پیچک سحرآمیز

لبخندی در نهایت سبزگونه سر ریز از آرزوهای تیز

لبخند مرا شنیدی و فراموش

رضا 12 فوریه 2014

Comments

three + 5 =

error: Content is protected !!