Menu

فردا

فردا با هم زیر آسمان خواهیم رفت

چشمهایت را باز کن

در پرتو گرم خورشید قدم خواهیم زد

در حالی که کودک پشت پنجره لبخند میزند

دست تو را میگیرم و زیباییها را نشانت میدهم

طبیعت با صدای شفاف با تو به گفتگو میپردازد

گوشهایت را تیز کن

و آرزویی در سر بپروران

فکرت را با تپش قلبت هماهنگ کن

آنگاه تصاویری خواهی دید که آغاز به مکالمه میکنند

در مورد آنها قضاوت نکن عزیزم

در هر تصویری احساسی نهفته است که نجوای درونت میباشد

آنها واقعی هستند

آنها را باور کن

متوجه باش که چطور شخصیت تو را شکل میدهند

نباید با آنها در جنگ باشی

تنها درک کن که چطور شخصی دیگر از تو در تو میسازند

آنگاه میتوانی آنها را مدیریت کنی

تصاویر دوست داشتنی آرزوهای تو هستند

آنها را با دقت زیر نظر بگیر

و به قدرت آسمان اطمینان داشته باش

روزی نزدیک مال تو خواهند بود

آرام باش

تو تنها نیستی

من اینجا هستم

پرتو خورشید گرممان کرده است

و میخنذیم

نویسنده: رضا خدامهری

Comments

twelve − 10 =

error: Content is protected !!